Salgs- og leveringsbetingelser

Kardan Specialisten ApS salgs- og leveringsbetingelser.

Med mindre andet er aftalt eller fremgår nedenfor, gælder de almindelige fællesnordiske salgs- og leveringsbetingelser som anført i NL92 (kopi er tilgængelig  på www.kardanspecialisten .dk)

1: Gyldighed og anvendelse
Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer fra Kardan Specialisten ApS, med mindre andet er skriftligt aftalt.


2: Pris
Alle priser angives i DKK ekskl. Moms og evt. afgifter og skatter. Hvis salg er aftalt i udenlandsk valuta, forbeholder Kardan Specialisten ApS sig ret til prisændringer som følge af ændringer i valutakurser.


3: Betaling
Betaling skal ske jævnfør den på fakturaen angivne betalingsbetingelse. Efter forfaldsdato beregnes rente med 1,5% pr. påbegyndt måned samt renters rente. Dertil kommer et rykkergebyr på DKK 100,-.
Køber er ikke berettiget til at modregne i købesum med mindre modkravet er skriftligt anerkendt af Kardan Specialisten ApS. Hvis købers betalingsevne efter Kardan Specialisten ApS opfattelse forringes væsentligt, er Kardan Specialisten ApS berettiget til at kræve sikkerhedsstillelse for købesummen.


4: Ejendomsforbehold
Det solgte forbliver Kardan Specialisten ApS ejendom, indtil den samlede ordre er betalt.


5: Levering
Levering sker EX works Kolding, med mindre andet er skriftligt aftalt. 
Hvis levering ikke sker inden for aftalt  leveringstid og køber ikke er blevet underrettet om leveringsforsinkelser, er køber berettiget til konventionalbod iht. reglerne herfor NL92.


6: Mangler
Ved mangler skal køber senest 8 dage efter modtagelse skriftligt reklamere over for Kardan Specialisten ApS. Køber mister retten til at påberåbe sig mangler ved det solgte, hvis ikke reklamation har fundet sted inden for 12 måneder efter ibrugtagning,  Kardan Specialisten ApS hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre økonomiske konsekvenstab indtrådt hos køber eller tredjemand som følge af manglen.


7: Produktansvar
Kardan Specialisten ApS er ikke ansvarlig for købers anvendelse af det solgt. Kardan Specialisten ApS hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre økonomiske konsekvenser indtrådt hos køber eller tredjemand som følger af defekter ved det solgte.
Kardan Specialisten ApS, rådgiver alene i brugen af det solgte produkt og fraskriver sig et rådgivningsansvar i forhold til valg af applikation og komponentens indvirkning i et evt. samlet maskineri.
Et erstatningskrav eller krav om forholdsmæssig afslag over for Kardan Specialisten ApS kan ikke overstige det fakturerede beløb for den solgte genstand.


8: Returnering
Varer solgt af Kardan Specialisten ApS tages kun retur efter forudgående skriftlig aftale. Kun varer, som ikke er kundetilpasset, tages retur. Skaffevarer og udgående varer tages ikke retur.


9: Dokumenter
Alle oplysninger og data i Kardan Specialisten ApS generelle salgsmaterialer enten på skrift eller elektronisk på www.kardan-specialisten.dk, herunder tegninger, produktbeskrivelser og –mål, kan hverken direkte eller indirekte anses for at indeholde garantier og er kun bindende i det omfang, der i skriftlig aftale udtrykkeligt henvises til disse. Der tages forbehold for fejl i data fra leverandører og Kardan Specialisten ApS egen dokumentation.


10: Force majeure
Kardan Specialisten ApS hæfter ikke for forsinkelse eller manglende opfyldelse af indgående aftaler som følge af force majeure, herunder krig, oprør, strejke, lockout, blokade, eksport- eller importforbud, beslaglæggelse, valutarestriktioner, brand, hærværk, naturkatastrofe, generel vareknaphed eller andet, som Kardan Specialisten ApS ikke har kunnet undgå og hvis følge Kardan Specialisten ApS ikke har kunnet afværge. Begge parter kan skriftligt ophæve en aftale, når opfyldelse har været umulig i mere end 2 måneder pga. force majeure.


11: Lovvalg og værneting
Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres efter dansk ret og med retten i Kolding som værneting.
Ovenstående betingelser er gældende fra 2. maj 2014 og erstatter tidligere versioner.